• 32900   -160 -0.48%
 • 1131   -3 -0.26%
 • AARD 3185   +16 0.49%
 • ADB 105.5   +0.770002 0.70%
 • AIC 706.1   +14.32 1.98%
 • APU 1290   -1 -0.08%
 • BDS 1520   -80 -5.00%
 • BODI 103   +0 0.00%
 • BOGD 92   -1.85 -1.98%
 • GAZR 52.5   +0 0.00%
 • GLMT 970   -4.13999 -0.43%
 • GOV 269   +1.79001 0.68%
 • INV 5500   -30 -0.54%
 • LEND 40.3   -0.390002 -0.97%
 • MFC 107   -1.05 -0.98%
 • MMX 3710   +0 0.00%
 • MNDL 68   -2.15 -3.12%
 • MNP 730   -17.23 -2.30%
 • MSE 146.9   -1.82 -1.26%
 • NEH 18.5   +0.200001 1.09%
 • 32900   -160 -0.48%
 • 1131   -3 -0.26%
 • AARD 3185   +16 0.49%
 • ADB 105.5   +0.770002 0.70%
 • AIC 706.1   +14.32 1.98%
 • APU 1290   -1 -0.08%
 • BDS 1520   -80 -5.00%
 • BODI 103   +0 0.00%
 • BOGD 92   -1.85 -1.98%
 • GAZR 52.5   +0 0.00%
 • GLMT 970   -4.13999 -0.43%
 • GOV 269   +1.79001 0.68%
 • INV 5500   -30 -0.54%
 • LEND 40.3   -0.390002 -0.97%
 • MFC 107   -1.05 -0.98%
 • MMX 3710   +0 0.00%
 • MNDL 68   -2.15 -3.12%
 • MNP 730   -17.23 -2.30%
 • MSE 146.9   -1.82 -1.26%
 • NEH 18.5   +0.200001 1.09%

Үнэт цаас барьцаалсан зээлийн үнэлгээ гаргах

Үнэт цаас эзэмшигч нь өөрийн эзэмшлийн үнэт цаасыг өөрийн болон бусдын зээлийн барьцаа болгон ашиглаж болно. Үүний тулд таны дансны үлдэгдэл барьцаа хөрөнгийн хэмжээг хангахуйц хэмжээтэй бөгөөд үнэт цаасыг өөр төрлийн зээлийн барьцаанд тавиагүй байх шаардлагтай.

Манай компани нь тухайн зээлдэгчдид зориулж үнэт цаасны үнэлгээ гаргах үйлчилгээг үзүүлдэг.

Хамтрагчид