• AARD 10100   -190 -1.78%
 • ADB 246.9   -0.0799939 -0.03%
 • ADU 570   +28.11 4.86%
 • AIC 1610   -11 -0.68%
 • APU 1320   -120 -8.65%
 • BDS 1350   -42 -3.13%
 • BODI 154   +6.32999 4.30%
 • GOV 344   +4.16999 1.21%
 • INV 3390   +4 0.12%
 • LEND 45.5   -0.13 -0.28%
 • MFC 82.5   -3.7 -4.42%
 • MNDL 109.5   -0.930002 -0.85%
 • MNP 1292   +3 0.23%
 • NEH 29   -0.300001 -1.05%
 • SUU 409   -1.89 -0.46%
 • TCK 20500   +1280 6.24%
 • TTL 8075   +0 0.00%
 • TUM 397   +10.38 2.69%
 • AARD 10100   -190 -1.78%
 • ADB 246.9   -0.0799939 -0.03%
 • ADU 570   +28.11 4.86%
 • AIC 1610   -11 -0.68%
 • APU 1320   -120 -8.65%
 • BDS 1350   -42 -3.13%
 • BODI 154   +6.32999 4.30%
 • GOV 344   +4.16999 1.21%
 • INV 3390   +4 0.12%
 • LEND 45.5   -0.13 -0.28%
 • MFC 82.5   -3.7 -4.42%
 • MNDL 109.5   -0.930002 -0.85%
 • MNP 1292   +3 0.23%
 • NEH 29   -0.300001 -1.05%
 • SUU 409   -1.89 -0.46%
 • TCK 20500   +1280 6.24%
 • TTL 8075   +0 0.00%
 • TUM 397   +10.38 2.69%

Хөрөнгө оруулалтын багц

 • Уламжлалт
 • Тэнцвэртэй
 • Өсөлттэй

Уламжлалт багц нь үнэт цаас, мөнгө, түүнтэй адилтгах гэх мэт тогтмол өгөөжтэй, эрсдэл багатай бүтээгдэхүүнүүдэд хөрөнгө оруулалт хийх замаар хөрөнгө оруулалтын багцын үнэ цэнийг хамгаалахыг зорьдог. Тус багцын эрсдэл бусад багцтай харьцуулахад харьцангүй бага.

Тэнцвэртэй багц нь хувьцаа болон тогтмол өгөөжтэй бүтээгдэхүүнд ойролцоо хэмжээгээр хөрөнгө оруулах замаар хөрөнгө оруулалтын багцын эрсдэл, өгөөжийг түвшинг тэнцвэржүүлэхийг зорьдог.

Өсөлт багц нь эрсдэл өндөр бүтээгдэхүүнүүдэд хөрөнгө оруулах замаар хөрөнгө оруулалтын багцын үнэ цэнийг хамгийн өндөр түвшинд нэмэгдүүлэхийг зорьдог. Тус багц нь хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнийг хамгаалахаас илүүтэйгээр өндөр өгөөж олоход чиглэсэн тул өндөр эрсдэлтэй.

Та сонгосон багц дээрээ дарж захиалгаа өгнө үү.

Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр арилжаалагдаж буй нээлттэй компаниудын хувьцаа болон хөрөнгө оруулалтын сан

Жил бүр тогмол өгөөжийн хувь амласан үнэт цаас(Бонд, Хадгаламж, Итгэлцэл)

Биржээр компанийн хувьцаа болон бусад санхүүгийн хэрэгсэлтэй адил хувьцаа нь чөлөөтэй арилжаалагддаг хөрөнгө оруулалтын санг Биржээр арилжаалагддаг сан /БАС, Exchange traded fund, ETF/ гэдэг

Криптовалют нь цахим шуудан илгээхтэй адилхан аргаар мөнгө шилжүүлэх боломжийг олгодог, шифрлэгдсэн зохицуулалтгүй цахим мөнгө юм. Эдгээр мөнгөн тэмдэгтүүд нь биет хэлбэрээр байдаггүй, өгөгдөл хэлбэрээр хадгалагддаг. Банкны шилжүүлгийг ашиглахтай харьцуулвал хамаагүй бага цаг хугацаа шаарддаг

Хамтрагчид