• AARD 3400   -2 -0.06%
 • ADB 94   -3.73 -3.85%
 • AIC 730   -12.27 -1.66%
 • APU 1335   +6 0.45%
 • BDS 990   +0 0.00%
 • GOV 269   +0.11999 0.04%
 • INV 4150   +8 0.19%
 • LEND 34.99   -0.199999 -0.57%
 • MFC 107.99   +3.64 3.38%
 • MMX 4000   +6 0.15%
 • MNDL 91   -0.650001 -0.71%
 • MNP 805   +1 0.12%
 • NEH 22   +0.1 0.50%
 • SUU 522   -2.26002 -0.44%
 • TTL 6515   +360 5.54%
 • TUM 423.8   +3.68001 0.88%
 • AARD 3400   -2 -0.06%
 • ADB 94   -3.73 -3.85%
 • AIC 730   -12.27 -1.66%
 • APU 1335   +6 0.45%
 • BDS 990   +0 0.00%
 • GOV 269   +0.11999 0.04%
 • INV 4150   +8 0.19%
 • LEND 34.99   -0.199999 -0.57%
 • MFC 107.99   +3.64 3.38%
 • MMX 4000   +6 0.15%
 • MNDL 91   -0.650001 -0.71%
 • MNP 805   +1 0.12%
 • NEH 22   +0.1 0.50%
 • SUU 522   -2.26002 -0.44%
 • TTL 6515   +360 5.54%
 • TUM 423.8   +3.68001 0.88%

Үнэт цаас барьцаалсан зээлийн үнэлгээ гаргах

Үнэт цаас эзэмшигч нь өөрийн эзэмшлийн үнэт цаасыг өөрийн болон бусдын зээлийн барьцаа болгон ашиглаж болно. Үүний тулд таны дансны үлдэгдэл барьцаа хөрөнгийн хэмжээг хангахуйц хэмжээтэй бөгөөд үнэт цаасыг өөр төрлийн зээлийн барьцаанд тавиагүй байх шаардлагтай.

Манай компани нь тухайн зээлдэгчдид зориулж үнэт цаасны үнэлгээ гаргах үйлчилгээг үзүүлдэг.

Хамтрагчид