• ADU 700   +16.25 2.38%
 • AIC 950.01   +89.32 9.31%
 • APU 640   -1.03999 -0.16%
 • BDS 861   -5.90001 -0.66%
 • BNG 25200   +900 3.75%
 • BODI 129   +0.130001 0.10%
 • GOV 204   -0.170007 -0.08%
 • LEND 32.75   -0.21 -0.65%
 • MFC 66.11   +1.38 2.09%
 • MMX 2930   +0 0.00%
 • MNDL 50.24   +0.549999 1.10%
 • MNP 750   +27.18 3.62%
 • NEH 16.77   +0.37 2.24%
 • SUU 209   +3.12 1.53%
 • TCK 14800   +320 2.21%
 • TTL 7600   +300 4.01%
 • TUM 203.99   +1.46 0.72%
 • ADU 700   +16.25 2.38%
 • AIC 950.01   +89.32 9.31%
 • APU 640   -1.03999 -0.16%
 • BDS 861   -5.90001 -0.66%
 • BNG 25200   +900 3.75%
 • BODI 129   +0.130001 0.10%
 • GOV 204   -0.170007 -0.08%
 • LEND 32.75   -0.21 -0.65%
 • MFC 66.11   +1.38 2.09%
 • MMX 2930   +0 0.00%
 • MNDL 50.24   +0.549999 1.10%
 • MNP 750   +27.18 3.62%
 • NEH 16.77   +0.37 2.24%
 • SUU 209   +3.12 1.53%
 • TCK 14800   +320 2.21%
 • TTL 7600   +300 4.01%
 • TUM 203.99   +1.46 0.72%

Үнэт цаасны данс нээх

Та үнэт цаасны данс нээлгэснээр үнэт цаасны арилжаанд оролцох, эрх нээгдэх буюу Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй үнэт цаасуудад хөрөнгө оруулах боломжтой болно.

ДАНС НЭЭЛГЭХИЙН ТУЛД ДАРААХ БИЧИГ БАРИМТЫГ ЗААВАЛ БҮРДҮҮЛСЭН БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ

Иргэний хувьд:


1. Иргэний үнэмлэх
2. Насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээ, данс захиран зарцуулагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Данс нээлгэх хураамж 10,000 төгрөг

Ах Ахуйн Нэгж /ААН/-ийн хувьд:


1. Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гэрчилгээний хуулбар
2. ААН болон эрх бүхий албан тушаалтны хүсэлт, албан тоот
3. Данс дахь хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийг томилсон шийдвэр, албан тушаалтны овог нэр, төлбөр тооцооны баримтанд зурах гарын үсгийн баталгаат маягт
4. Тамга тэмдгийн дардас
5. Данс нээлгэх хураамж 70,000 төгрөг

Хамтрагчид