• ADU 597   -47 -7.87%
 • AIC 719   -19 -2.64%
 • APU 570   -5.26 -0.92%
 • BNG 28500   +3440 13.73%
 • BODI 115.8   -0.00000305176 -0.00%
 • GOV 200.6   -0.330001 -0.17%
 • LEND 30   -0.370001 -1.25%
 • MFC 70   +0 0.00%
 • MIK 12500   -300 -2.34%
 • MNDL 44.23   +0.0499997 0.11%
 • MNP 598.99   +19 3.28%
 • NEH 15   +0 0.00%
 • SUU 210   +2 0.96%
 • TCK 14950   +40 0.27%
 • TTL 5980   +5 0.08%
 • TUM 159.88   -4.21 -2.65%
 • ADU 597   -47 -7.87%
 • AIC 719   -19 -2.64%
 • APU 570   -5.26 -0.92%
 • BNG 28500   +3440 13.73%
 • BODI 115.8   -0.00000305176 -0.00%
 • GOV 200.6   -0.330001 -0.17%
 • LEND 30   -0.370001 -1.25%
 • MFC 70   +0 0.00%
 • MIK 12500   -300 -2.34%
 • MNDL 44.23   +0.0499997 0.11%
 • MNP 598.99   +19 3.28%
 • NEH 15   +0 0.00%
 • SUU 210   +2 0.96%
 • TCK 14950   +40 0.27%
 • TTL 5980   +5 0.08%
 • TUM 159.88   -4.21 -2.65%

Үнэт цаасны данс нээх

Та үнэт цаасны данс нээлгэснээр үнэт цаасны арилжаанд оролцох, эрх нээгдэх буюу Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй үнэт цаасуудад хөрөнгө оруулах боломжтой болно.

ДАНС НЭЭЛГЭХИЙН ТУЛД ДАРААХ БИЧИГ БАРИМТЫГ ЗААВАЛ БҮРДҮҮЛСЭН БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ

Иргэний хувьд:


1. Иргэний үнэмлэх
2. Насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээ, данс захиран зарцуулагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Данс нээлгэх хураамж 10,000 төгрөг

Ах Ахуйн Нэгж /ААН/-ийн хувьд:


1. Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гэрчилгээний хуулбар
2. ААН болон эрх бүхий албан тушаалтны хүсэлт, албан тоот
3. Данс дахь хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийг томилсон шийдвэр, албан тушаалтны овог нэр, төлбөр тооцооны баримтанд зурах гарын үсгийн баталгаат маягт
4. Тамга тэмдгийн дардас
5. Данс нээлгэх хураамж 70,000 төгрөг

Хамтрагчид