• AARD 3300   +6 0.18%
 • ADB 90.1   -0.739996 -0.79%
 • AIC 711   -3.08998 -0.42%
 • APU 1341   -19 -1.42%
 • BOGD 2250   -2 -0.08%
 • GOV 270   +3.11 1.16%
 • INV 4152   +8 0.18%
 • LEND 36   -0.259998 -0.75%
 • MFC 114.97   -0.260002 -0.23%
 • MNDL 91.2   +0.55 0.61%
 • MNP 805   +0.7 0.09%
 • NEH 21   +0.9 4.48%
 • SUU 515   +0.0499878 0.01%
 • TCK 31880   +0 0.00%
 • TTL 6600   +0 0.00%
 • TUM 421   -15.07 -3.56%
 • AARD 3300   +6 0.18%
 • ADB 90.1   -0.739996 -0.79%
 • AIC 711   -3.08998 -0.42%
 • APU 1341   -19 -1.42%
 • BOGD 2250   -2 -0.08%
 • GOV 270   +3.11 1.16%
 • INV 4152   +8 0.18%
 • LEND 36   -0.259998 -0.75%
 • MFC 114.97   -0.260002 -0.23%
 • MNDL 91.2   +0.55 0.61%
 • MNP 805   +0.7 0.09%
 • NEH 21   +0.9 4.48%
 • SUU 515   +0.0499878 0.01%
 • TCK 31880   +0 0.00%
 • TTL 6600   +0 0.00%
 • TUM 421   -15.07 -3.56%

Хувьцааны ноогдол ашиг

Компани нь тухайн жилийн үйл ажиллагаанаас хуримтлуулсан ашгаасаа хувьцаа эзэмшигчиддээ ноогдол ашиг олгох эсэхийг хуулийн дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаараа шийддэг. Компани тухайн жилд ашиг багатай ажилласан бол ноогдол ашиг тараахгүй байх, мөн ашигтай ажилласан боловч компанийхаа үйл ажиллагааг өргөжүүлэн нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийх зорилгоор ноогдол ашиг тараахгүй байхаар хувь нийлүүлэгчдийн хурлаараа шийдэх эрх нээлттэй. Ногдол ашгийг ҮЦТТТХТ болон харилцагч брокерын компаниар эсвэл өөрийн компаниар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчиддээ тарааж болдог.

Хамтрагчид